ยินดีต้อนรับสู่เว็บลงทะเบียนทดสอบและอบรมภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย


Testing&Training

      การทดสอบ/อบรม สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า(EN-PPT)สำหรับนักศึกษาใหม่

      การทดสอบ/อบรม สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนจบ(EN-PET)สำหรับนักศึกษาก่อนจบ

      การทดสอบ/อบรม สมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า(TH-PPT)สำหรับนักศึกษาใหม่

      การทดสอบ/อบรม สมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนจบ(TH-PET)สำหรับนักศึกษาก่อนจบ

 
     สอบครั้งแรก อังกฤษก่อนจบ
  
  HyperLink
     สอบครั้งแรก ไทยก่อนจบ
  
  HyperLink
     สอบ EDO
  
  HyperLink      ลงทะเบียนสอบซ่อม  

             สอบภาษาอังกฤษก่อนจบ สอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนจบ (EN-PET)
             
   

             สอบภาษาอังกฤษแรกเข้า  สอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า (EN-PPT)
             
   

                 สอบภาษาไทยก่อนจบ (ETT)  สอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนจบ (TH-PET)
             
   

                สอบภาษาไทยแรกเข้า (BTT)  สอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า (TH-PPT)
             
   


      ลงทะเบียนอบรม  

              
             อบรมภาษาอังกฤษแรกเข้า (OET)  อบรมสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า (EN-PPT)
             
   

            อบรมภาษาไทยแรกเข้า (BTT)  อบรมสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า (TH-PPT)
 
 


      ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วจะพิมพ์คำร้องขอชำระเงินไปที่เมนู  Log in

      มีปัญหาผลคะแนนสอบ ติดต่อสถาบันภาษา 053-776031 , 053776000 ต่อ 1191 และ 1192
      มีปัญหาการใช้งานระบบลงทะเบียน ติดต่อ IT 053-776020 ต่อ 106  

การอบรมภาษาไทย/ต่างประเทศ


             อบรมภาษาอังกฤษก่อนจบ  อบรมภาษาไทย/ต่างประเทศ
             
   
      ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วจะพิมพ์คำร้องขอชำระเงินไปที่เมนู  Log in

ตารางสอบซ่อมรายบุคคล สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินแล้ว

ขั้นตอนการลงทะเบียนสอบซ่อมและอบรม


     1. นักศึกษาลงทะเบียนสอบใน website นี้ตามเวลาที่กำหนด รับจำนวนจำกัดตามขนาดความจุของห้อง ปิดรับอัตโนมัติเมื่อเต็มจำนวน

     2. นักศึกษา พิมพ๋แบบฟอร๋มขอชำระเงินจาก website ให้ Log In เพื่อพิมพ์แบบฟอร์ม

     3. นักศึกษา นำแบบฟอร์มขอชำระเงินไปยื่นชำระเงินที่กลุ่มงานการเงิน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ตามวันที่กำหนด


     4. นักศึกษาเข้าสอบตามวันเเวลาและสถานที่ ที่ได้ลงทะเบียนสอบ
 
     5. นักศึกษาดูผลสอบจากเมนู ผลสอบ

ประกาศการเปิดสอบซ่อม


      ถ้าระบบเปิดให้ลงทะเบียนสอบแล้วให้  Log In  เพื่อลงทะเบียน


      ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนแล้วให้ตรวจสอบรายชื่อที่เมนู  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ


      หลังจากลงทะเบียนแล้วให้ชำระค่าลงทะเบียน ณ กลุ่มงานการเงิน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 


ข้อปฏิบัติในวันสอบ


     การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษา รูปแบบ Onsite ณ สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ อาคาร 39 


      
 

     ติดต่อสอบถาม อาคาร 39 สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ วันจันทร์ - วันศุกร์ (ในเวลาราชการ) โทร. 053-776031, 053-776000 ต่อ 1661 Website : http://liga.crru.ac.th